Not 8. Autism

En knepig variation. Mer bottom-up och mindre top-down
Om jag inte förstår vad NI menar, ses detta som en brist hos mig.Om NI inte förstår vad jag menar, ses detta också som en brist hos mig.
Länkat som not 8 i ex 4 under punkt 3  … men människan delar gärna upp i kategorier på sidan Psykiska variationer. Den senare sidan ingår i sin tur i temaområdet Homo sapiens - informationsbehandling, som infördes på webbplatsen 2019-03. Länkar är kontrollerade 2019-05 eller senare.

Autism är en medfödd och/eller tidigt förvärvad avvikelse från vanlighet och brukar betecknas som ett kommunikativt funktionshindrande personlighetsdrag. Numera verkar autism - med rätta - börja betraktas som ett spektrum av svårigheter - snarare än specifika “tillstånd” (DSM-5 har infört begreppet ASD = autismspektrumstörning; se här).

Centralt vid autism anses vara bristande förmåga att förstå vad den andre känner och tänker. Relaterade psykologiska begrepp är mentaliseringsförmåga (se not 13) och kognitiv empati (se avsnitt om empati). Se också Spegelneuroner. Avvikelsen medför svårighet att klara av det sociala spelet bland vanliga människor - trots att man eg. kanske vill vara med folk och vill människor väl (d.v.s. man kan ha affektiv empati och medkänsla). Viktiga personer i omgivningen bör då kärleksfullt berätta t ex om hur andra tänker och om hur man beter sig för att inte uppröra andra (baksidan av detta är förstås att destruktiva personer, som känner till personlighetsdraget, tyvärr i st med "framgång" kan uppmuntra "autisten" att uppföra sig så att andra upprörs!) I klassrummet kräver givetvis denna variation - som alla variationer - adekvat behovsanpassning.

Varje människa är unik - ingen följer någon given mall. Men typiska autistiska drag är att ha god förmåga att notera och intressera sig för detaljer men ha svårare för att uppfatta helheter. Det kan vara svårare att göra abstraktioner, att generalisera, att prioritera, att kategorisera. Det kan ibland också vara svårt att automatisera vardagliga beteenden. 

Det är viktigt att förstå att autistiska drag kan innebära fördelar i lämplig miljö. Man har antagligen mindre tendens vara fördomsfull (eftersom man inte lika mycket som andra lever i en filterbubbla som selekterar information). Troligen kan kreativiteten påverkas positivt: man tänker utanför boxen (eftersom man inte ser den).

__________________________

If I could snap my fingers and be nonautistic, I would not – because then I wouldn’t be me. Autism is part of who I am. 

Temple Grandin (American academic, born 1947)

__________________________

Lästips:


Nya lästips:

Jämför Kahnemans modell med två separata tankesystem (Tänka, snabbt och långsamt). Begrepp som synes rätt nära relaterade till varandra:
tänka snabbt (gissa stimuli smart, d.v.s. intuitivt, associativt) ~ top-down (kontext först) ~ deduktion (hypotes först)
resp.

tänka långsamt (registrera stimuli noggrannt, medvetet) ~ bottom-up (stimuli först) ~ induktion (observationer först). 

_________________________________________

Vidare till Not 13 Mentalisering eller tillbaka till överordnad sida: Psykiska variationer_____________________________________________

Social thinking skills must be directly taught to children and adults with ASD. Doing so opens doors of social understandings in all areas of life.
Temple Grandin