Ojämlikhetens natur

Detta avsnitt, som är en del av temaavsnittet Maktrelationer och ojämlikhet (2015-02), är till största delen baserat på [Molander2014].

Avsnittet innehåller följande undersidor:

  • Fattighet absolut - relativ. Mått på absolut fattigdom resp relativ fattigdom beskrivs. Den senare kallar vi ojämlikhet och den kan mätas med s.k. Gini-index. Forskning om ojämlikhet och aktuell samhällsdebatt sammanfattas kort.

  • Åt den som har ska varda givet. Visar genom enkelt exempel - att spela kula - hur den som mindre resurser måste vara skickligare än den som har större resurser för att ha samma möjligheter vinna.

  • Förhandlingar gynnar den starke. Förhandlingar - öppna eller underförstådda - är centrala när det gäller hur utbyten i det sociala samspelet faller ut. Det visar sig spelteoretiskt (och är intuitivt känt) att den starkare parten - den som har möjligheter vänta, ta risker etc - blir ännu starkare efter förhandlingen. Efter ett antal förhandlingar är svaga partens resurser uttömda, dvs systemet är instabilt!

  • Hur hantera instabilitet? Per Molander har både bred och djup kunskap om såväl teknik som samhälle och historia. Han är bl.a. väl förtrogen med reglertekniska metoder att framgångsrikt hantera instabilitet i tekniska system (med hjälp av s.k. negativ återkoppling etc). Han förklarar hur i princip samma metoder kan användas i samhällssystem - bara man skaffar sig insikter, utnyttjar lämpliga mätverktyg för att observera samhällstillståndet och använder politikens styrmöjligheter.

  • Ideologi & politik. Lite egen research och lekmannamässiga reflektioner om ideologi allmänt och om politik i dagens Sverige. En liten djupdykning om arbetslinjen vs. basinkomst finns med.

  • Klassiska ideologier & ojämlikhet. En sammanfattning från [Molander2014] om hur stora ideologier hanterat ojämlikhet historiskt. Molanders drar också av sina observationer slutsatsen att samhället inte ens kan nöja sig med att ge alla medborgare samma förutsättningar. Sociala systemen utsätts hela tiden för störningar, är instabila, och leder därför till snedvridna utfall av resursfördelning. Man måste ständigt utveckla verklighetsanpassade negativa återkopplingsmekanismer som motverkar alltför groteska obalanser.

  • Slutsatser om ojämlikhet. Varför ojämlikhet? Kan den påverkas? Hur förhåller sig ideologier till ojämlikhet?

______________________________________________

Länk tillbaka till överordnad sida Maktrelationer och ojämlikhet.